รับฟังความเห็น

Seema Running ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

วิโรจน์ ศรีสังข์

นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

“ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลกลางดง”

081-7906262

นายกทุ่งข้าวโพด1
เทศบาลตำบลสีมามงคล

No Give Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ข่าวสารเทศบาล

ท่านสามารถเลือกหมวดหมู่ข่าวสารที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล ได้ที่นี่

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด >>>
เทศบาลตำบลสีมามงคล

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด

นายสุรวิทย์ มูลนานัด หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างชลประทาน 4 สนง.ชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกฯ นายวุฒินันทน์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่า หมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เก็บกักน้ำได้ 140,000 ลูกบาศก์เมตร บนเนื้อที่ 40 ไร่ งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จไม่เกินเดือนมีนาคม 2566

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 90 ปี หมู่ 14 บ้านชลประทาน มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ประวัติเดิมเส้นเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ และความดัน นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อทำการรักษาต่อไป

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 87 ปี หมู่ 2 บ้านบุญบันดาล มีอาการปวดหัวเข่าข้างซ้าย ส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อทำการรักษาต่อไป

อ่านต่อ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กองช่างและกองสาธารณสุขฯ ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณ หมู่ 8 บ้านหนองเครือคต เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชน

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลสีมามงคล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล

1
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1
จำนวนประชากร (คน)
1
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
1
รายได้รวม (ล้านบาท)
: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลสีมามงคล

การบริการของเทศบาล

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลสีมามงคล

วิดีทัศน์น่าสนใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถเสนอความเห็น ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะให้กับเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ ผ่านระบบ Facebook Comments

เทศบาลตำบลสีมามงคล

คำถามที่พบบ่อย

เป็นคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ เป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลสีมามงคล จึงได้จัดรวบรวมคำถามดังกล่าว และหาคำตอบไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้สอบถามเข้ามา สามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ หรือขั้นตอนการชำระภาษี การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
 2. อายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี 2566 จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2567 (คือเดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567) ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนในปี 2566 จะยังไม่ได้รับเงินในทันที เพราะจะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปี 2567 ได้ คือ

 1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
 2. ผู้ที่จะมีอายุครบ60 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน2565 ดังนั้นต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้าในปี 2566 เพื่อรอรับเงินในปีงบประมาณ 2567 (สำหรับผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ)
 3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา เช่น เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่จังหวัดชลบุรี แต่ปีนี้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่ตำบลกลางดง จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่เทศบาลตำบลสีมามงคล
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้รับมอบอำนาจ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ

1.ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น
2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
– มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
– ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อเทศบาลตำบลสีมามงคล  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
 4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ
เทศบาลตำบลสีมามงคล

รอยยิ้มของประชาชน คือความสุข
และเป็นความสำเร็จของการให้บริการ

การให้บริการ เป็นการสร้างความสุข ความประทับใจ ให้กับประชาชนซึ่งมาขอรับบริการจากเทศบาล เป็นรอยยิ้ม เป็นความประทับใจ เป็นความสุข ที่พวกเราชาวเทศบาลตำบลสีมามงคล ปรารถนาจะเห็นจากประชาชนที่มาขอรับบริการจากพวกเรา

0 +
ตัวชี้วัดความสุข ความประทับใจ

มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลให้การต้อนรับดี เป็นกันเอง ให้คำแนะนำเหมือนกับเป็นคนในครอบครัว ประทับใจครับ..  

ยายไม่สะดวก ลำบากมากในการเดินทางไปอนามัยกลางดง เทศบาลก็จัดบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นเข้ามาที่หมู่บ้านทุกๆต้นเดือน ดีจริงๆ..

มาขอให้เทศบาลให้การช่วยเหลือเรื่องกิ่งไม้หักหล่นใส่หลังคาบ้าน เทศบาลไม่ล่าช้าในการออกไปให้ความช่วยเหลือ จะเรียกว่าโดยทันทีที่ได้รับแจ้งเลยก็ว่าได้ ดีใจครับ..

เทศบาลตำบลสีมามงคล

รับคำร้อง/แจ้งทุจริต/เสนอความคิดเห็น/ขอรับบริการ