รับฟังความเห็น

วิโรจน์ ศรีสังข์

นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

“ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลกลางดง”

081-7906262

เทศบาลตำบลสีมามงคล

No Give Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เพียงกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัด อำเภอ/เขต ที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยทันที

logo512

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ข่าวสารเทศบาล

ท่านสามารถเลือกหมวดหมู่ข่าวสารที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล ได้ที่นี่

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด >>>
เทศบาลตำบลสีมามงคล

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกราบนมัสการพระราชวริชาลังการ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา(ธรรมยุต) เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีวันบูรพาจารย์ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่เมตตาหลวง) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม และ พระราชวมิลญาณ (หลวงพ่อทองใส) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

อ่านต่อ

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท หมู่ที่ 2 บ้านบุญบันดาล , หมู่ที่ 14 บ้านชลประทาน , หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก และหมู่ที่ 8 บ้านหนองเครือคต เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

อ่านต่อ

กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง และ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่้ หมู่ที่ 2 บ้านบุญบันดาล , หมู่ที่ 14 บ้านชลประทาน , หมู่ที่ 10 บ้านซับตะเคียน และหมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนาสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

อ่านต่อ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสุรวิทย์ มูลนานัด หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 ส่งมอบภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่าพัฒนา โดยมีนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคลเป็นผู้รับมอบ

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลสีมามงคล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล

1
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1
จำนวนประชากร (คน)
1
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
1
รายได้รวม (ล้านบาท)
: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลสีมามงคล

การบริการของเทศบาล

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาล

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ เทศบาลตำบลสีมามงคล

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เทศบาลตำบลสีมามงคล

วิดีทัศน์น่าสนใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถเสนอความเห็น ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะให้กับเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ ผ่านระบบ Facebook Comments

เทศบาลตำบลสีมามงคล

คำถามที่พบบ่อย

เป็นคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ เป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลสีมามงคล จึงได้จัดรวบรวมคำถามดังกล่าว และหาคำตอบไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้สอบถามเข้ามา สามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ หรือขั้นตอนการชำระภาษี การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
 2. อายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี 2566 จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2567 (คือเดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567) ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนในปี 2566 จะยังไม่ได้รับเงินในทันที เพราะจะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปี 2567 ได้ คือ

 1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
 2. ผู้ที่จะมีอายุครบ60 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน2565 ดังนั้นต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้าในปี 2566 เพื่อรอรับเงินในปีงบประมาณ 2567 (สำหรับผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ)
 3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา เช่น เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่จังหวัดชลบุรี แต่ปีนี้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่ตำบลกลางดง จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่เทศบาลตำบลสีมามงคล
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้รับมอบอำนาจ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ

1.ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น
2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
– มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
– ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อเทศบาลตำบลสีมามงคล  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
 4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ
เทศบาลตำบลสีมามงคล

รอยยิ้มของประชาชน คือความสุข
และเป็นความสำเร็จของการให้บริการ

การให้บริการ เป็นการสร้างความสุข ความประทับใจ ให้กับประชาชนซึ่งมาขอรับบริการจากเทศบาล เป็นรอยยิ้ม เป็นความประทับใจ เป็นความสุข ที่พวกเราชาวเทศบาลตำบลสีมามงคล ปรารถนาจะเห็นจากประชาชนที่มาขอรับบริการจากพวกเรา

0 +
ตัวชี้วัดความสุข ความประทับใจ

มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลให้การต้อนรับดี เป็นกันเอง ให้คำแนะนำเหมือนกับเป็นคนในครอบครัว ประทับใจครับ..  

ยายไม่สะดวก ลำบากมากในการเดินทางไปอนามัยกลางดง เทศบาลก็จัดบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นเข้ามาที่หมู่บ้านทุกๆต้นเดือน ดีจริงๆ..

มาขอให้เทศบาลให้การช่วยเหลือเรื่องกิ่งไม้หักหล่นใส่หลังคาบ้าน เทศบาลไม่ล่าช้าในการออกไปให้ความช่วยเหลือ จะเรียกว่าโดยทันทีที่ได้รับแจ้งเลยก็ว่าได้ ดีใจครับ..

เทศบาลตำบลสีมามงคล

รับคำร้อง/แจ้งทุจริต/เสนอความคิดเห็น/ขอรับบริการ