บริการ E-Service

ให้คุณจัดการงานด้านเอกสารง่ายๆด้วยตัวคุณเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ลดเวลา ลดขั้นตอนในการติดต่อกับเทศบาล

ข้อมูลสำหรับติดต่อขอรับบริการกับเทศบาล เพื่อจะได้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆของเทศบาลที่ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอรับบริการด้านต่างๆกับเทศบาล

ยื่นแบบคำร้องออนไลน์ เพื่อขอดำเนินการเรื่องต่างๆกับเทศบาล ยื่นขณะนี้ เทศบาลได้รับทันที ดำเนินการได้รวดเร็วลดขั้นตอนและเวลา

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกาศรับสมัครเด็กในเขตพื้นที่ อายุระหว่าง 2 – 3 ปี เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบทาโกรวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครเรียน ได้ที่ QR code จากสัญญลักษณ์ทางด้านขวามือ