ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลสีมามงคล ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นิติกร             จำนวน  1  อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา       จำนวน  1  อัตรา ตำแหน่งนายช่างโยธา       จำนวน  1  อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลสีมามงคล 044-361444 ต่อ 17 ผู้เยี่ยมชม : 0

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่้งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ผู้เยี่ยมชม : 0

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคล เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1.ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียน 2.คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน – ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทยและมีเด็กแรกเกิดในความอุปการะ – เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป มีอายุครบ 6 ปี ครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน 3.เอกสารประกอบการลงทะเบียน – แบบลงทะเบียน (ดร.01) – แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) – บัตรประชาชนผู้ปกครอง – สมุดบัญชีเงินฝากผู้ปกครอง – สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดชมพู) – ใบรับรองเงินเดือน – สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการของผู้รับรอง 2 คน ผู้เยี่ยมชม : 0

กรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

กรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 แจ้งว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเรียบร้อยแล้ว ผู้เยี่ยมชม : 0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เขาน้อย จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เขาน้อย จ.ลพบุรี ตามโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0

ข่าวจากกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง แจ้งข่าวเรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 มาเพื่อทำความเข้าใจให้ทุกท่านทราบ ผู้เยี่ยมชม : 0