วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายบุญเลิศ มหาชน รองประธานสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล ออกติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กทารกเชิงรุก(ดูแลหลังคลอด) ประจำปีงบประมาณ2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายบุญเลิศ มหาชน รองประธานสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล ออกติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กทารกเชิงรุก(ดูแลหลังคลอด) ประจำปีงบประมาณ2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  การจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับรู้ถึง ความสำคัญของพิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมอันดีงาม ที่ควรประพฤติปฎิบัติ ได้แสดงออก ได้รำลึกในพระคุณครูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการส่งเสริมปลูกฝัง ให้เด็กนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับรู้ถึง ความสำคัญของพิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมอันดีงาม ที่ควรประพฤติปฎิบัติ ได้แสดงออก ได้รำลึกในพระคุณครูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการส่งเสริมปลูกฝัง ให้เด็กนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อ ครูบาอาจารย์

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อ ครูบาอาจารย์

การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล ขอขอบคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการพ่นหมอกควันยุงลายพร้อมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แจกทรายอะเบทและโลชั่นทากันยุง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล ขอขอบคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการพ่นหมอกควันยุงลายพร้อมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แจกทรายอะเบทและโลชั่นทากันยุง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อบาดาล หมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำในการอุปโภคต่อไป

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อบาดาล หมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำในการอุปโภคต่อไป

ขอขอบพระคุณ คุณพิมพ์นารา มอบน้ำดื่มตรา “พิมพ์นารา” จำนวน 20 แพ็ค ให้เทศบาลตำบลสีมามงคล

ขอขอบพระคุณ คุณพิมพ์นารา มอบน้ำดื่มตรา “พิมพ์นารา” จำนวน 20 แพ็ค ให้เทศบาลตำบลสีมามงคล

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ได้จัดการเรียนการสอน เสริมประสบการณ์เรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา  โดยใช้สื่อการสอนรูปภาพ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ความสำคัญและกิจกรรมในวันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ได้จัดการเรียนการสอน เสริมประสบการณ์เรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา โดยใช้สื่อการสอนรูปภาพ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ความสำคัญและกิจกรรมในวันวิสาขบูชา

วันที่1 มิถุนายน 2566 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเป็นการแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา

วันที่1 มิถุนายน 2566 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเป็นการแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา