วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และนายสุขุม ขยันงาน ผู้อำนวยการกองช่าง สำรวจฝายชำรุด หมู่ 15 บ้านนายสมบูรณ์

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และนายสุขุม ขยันงาน ผู้อำนวยการกองช่าง สำรวจฝายชำรุด หมู่ 15 บ้านนายสมบูรณ์

วันที่ 24 มีนาคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 1 ซอยป๊อกเก้า และสามแยกหน้าสถานีรถไฟปางอโศก เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 1 ซอยป๊อกเก้า และสามแยกหน้าสถานีรถไฟปางอโศก เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 1 ซอยป๊อกเก้า และสามแยกหน้าสถานีรถไฟปางอโศก เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 1 ซอยป๊อกเก้า และสามแยกหน้าสถานีรถไฟปางอโศก เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

📢ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย📢  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)

📢ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย📢 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุขุม ขยันงาน ผู้อำนวยการกองช่าง นำบริษัทรับเหมาเข้าหน้างาน โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านปางอโศก หมู่ที่1 ถึงสุดแนวเขตบ้านหนองเครือคต หมู่ที่ 8

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุขุม ขยันงาน ผู้อำนวยการกองช่าง นำบริษัทรับเหมาเข้าหน้างาน โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านปางอโศก หมู่ที่1 ถึงสุดแนวเขตบ้านหนองเครือคต หมู่ที่ 8

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศหญิง หมู่ 2 บ้านบุญบันดาล นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาตามแพทย์นัด

วันที่ 22 มีนาคม 2566 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศหญิง หมู่ 2 บ้านบุญบันดาล นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาตามแพทย์นัด

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และพันจ่าเอกสมชาติ ด้ายรินรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้มบ้านลุงหลอด ม.15

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และพันจ่าเอกสมชาติ ด้ายรินรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้มบ้านลุงหลอด ม.15

วันที่ 16 มีนาคม 2566 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยติดเตียงเพศชาย หมู่ 1 บ้านปางอโศก นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาตามแพทย์นัด

วันที่ 16 มีนาคม 2566 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยติดเตียงเพศชาย หมู่ 1 บ้านปางอโศก นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาตามแพทย์นัด