การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (ประเมินภายใน) สำหรับจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสีมามงคล

ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ออกทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองเครือคต ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคลนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ออกทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธฺ์ 2563 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จัดทำโครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาสวนป่ากลางดง หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา

Read more

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล และจะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ เพื่อนำแนวทางมาพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการของเทศบาลต่อไป ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

วันเด็กแห่งชาติ 2563

เมื่อ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 บริเวณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีเด็ก และประชาชนร่วมงานกว่า 1,000 คน ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more