กิจกรรม/โครงการ

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลสีมามงคลร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ

ผู้เยี่ยมชม : 0

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางกำไล สุขเกษม หมู่ 15

ผู้เยี่ยมชม : 0

นางอาทิชา รัตนา ปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการขบายเขตประปา จากแยกนภาชัยเทพถึงซอยคณะเรา หมู่ 1 บ้านปางอโศก

ผู้เยี่ยมชม : 0

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคล ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบไป

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคล ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบไป ผู้เยี่ยมชม : 0

การอบรมโครงการนวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการนวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยังยืน ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภชาติบุตรดีขันธ์กรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม รับฟังปัญหาและเก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ออกแบบนวัตกรรมให้สามารถแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอน และเพิ่มช่องทางการให้บริการของภาครัฐ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และสนองต่อนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาในการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้เยี่ยมชม : 0