วันเด็กแห่งชาติ 2563

เมื่อ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 บริเวณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีเด็ก และประชาชนร่วมงานกว่า 1,000 คน ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล​ (รร.เบทาโกรวิทยา) ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 โดยได้เรียนเชิญผู้ปกครองเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมจับของขวัญเเละกินเลี้ยงภายในศูนย์ฯ ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคล ให้มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และฝึกฝนการทำงานร่วมกันให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณริมชายหาดชะอำ เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ให้กับเด็กๆอีกด้วย   ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

ตรวจสอบคุณภาพการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ เข้าหมู่บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2 และซอยบ้านผู้ใหญ่เด็ด จงใจกลาง ถึงบ้านนายจำนงค์ หมู่ที่ 14

วันที่ 20 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับ ฯลฯ ร่วมกับผอ.ณรงค์ หงษ์กลาง ผู้อำนวยการส่วนการตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ออกตรวจสอบคุณภาพการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ เข้าหมู่บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2

Read more

กิจกรรมการทำลูกชุบ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) ได้จัดกิจกรรม การทำลูกชุบ โดยมีครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ฝึกสอน ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

กิจกรรมบัวลอยไข่หวาน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) ได้จัดทำกิจกรรมบัวลอยไข่หวาน เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกประสบการณ์ตรง เเละได้นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน โดยมีครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ฝึกสอน ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

ออกควบคุมและป้องกันโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้รับแจ้งจากรพ.สต.กลางดง ว่าพบผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จำนวน 4 ราย โดยพักอาศัยอยู่หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก กองสาธารณสุขฯ,กองช่าง,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กลางดง และอสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ออกดำเนินการออกควบคุมและป้องกันโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยการฉีดพ่นหมอกควัน,แจกทรายอะเบท,สำรวจลูกน้ำยุงลาย บริเวณรอบๆบ้านพักของผู้ป่วยในรัศมี 100

Read more