กิจกรรม/โครงการ

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคล ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบไป

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคล ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบไป ผู้เยี่ยมชม : 0

การอบรมโครงการนวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการนวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยังยืน ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภชาติบุตรดีขันธ์กรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม รับฟังปัญหาและเก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ออกแบบนวัตกรรมให้สามารถแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอน และเพิ่มช่องทางการให้บริการของภาครัฐ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และสนองต่อนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาในการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ.กองช่าง นำประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบงานแก้ไขโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน   ผู้เยี่ยมชม : 0