กิจกรรม/โครงการ

วันลอยกระทง ประจำปี 2563

วันลอยกระทง ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง หรือที่เรารู้จักกันในนาม “ไร่สุวรรณ” เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ทั้งเทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลร่วมใจกันสวมใส่ชุดผ้าไทยเพื่อเป็นหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกด้วย ผู้เยี่ยมชม : 0

ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิด ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 99 รูป ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสืบไป ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ.กองช่าง นำประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบงานแก้ไขโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน   ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการเด็กเล็กสุขภาพฟันดี พัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กเล็กสุขภาพฟันดีพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยา และโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ โดยมีวิทยากรจาก รพ.สต. กลางดง ให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็กๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก สาธิตการแปรงฟันสำหรับเด็ก และได้เคลือบฟันฟลูออไรด์ ให้กับเด็กๆ อีกด้วย ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของการจัดการขยะมูลฝอย โดยการให้ประชาชนนำขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ, ถ่านไฟฉาย, พัดลม, โทรทัศน์ หรือแบตโทรศัพท์เก่า มาแลกของบริโภคต่างๆ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคลจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 เรื่องการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และกายบริหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆ รวมไปถึงการนวดสำหรับผู้สูงวัยด้วย ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการสีมามงคลเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการสีมามงคลเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท ไอโอที คอลซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด ในการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ 75% ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน ประกอบไปด้วย ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชมรมผู้สูงอายุตำบลกลางดงสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคลและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมีทรัพยากร งบประมาณ เพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้เยี่ยมชม : 0