วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ได้จัดการเรียนการสอน เสริมประสบการณ์เรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา  โดยใช้สื่อการสอนรูปภาพ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ความสำคัญและกิจกรรมในวันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ได้จัดการเรียนการสอน เสริมประสบการณ์เรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา โดยใช้สื่อการสอนรูปภาพ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ความสำคัญและกิจกรรมในวันวิสาขบูชา

วันที่1 มิถุนายน 2566 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเป็นการแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา

วันที่1 มิถุนายน 2566 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเป็นการแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ได้จัดการเรียนการสอน เสริมประสบการณ์เรียนรู้ เรื่องโทษของการสูบบุหรี่ โดยใช้สื่อการสอนของจริง รูปภาพ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ได้จัดการเรียนการสอน เสริมประสบการณ์เรียนรู้ เรื่องโทษของการสูบบุหรี่ โดยใช้สื่อการสอนของจริง รูปภาพ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดบุหรี่

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท หมู่ที่ 2 บ้านบุญบันดาล , หมู่ที่ 14 บ้านชลประทาน , หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก และหมู่ที่ 8 บ้านหนองเครือคต เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท หมู่ที่ 2 บ้านบุญบันดาล , หมู่ที่ 14 บ้านชลประทาน , หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก และหมู่ที่ 8 บ้านหนองเครือคต เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง และ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่้ หมู่ที่ 2 บ้านบุญบันดาล , หมู่ที่ 14 บ้านชลประทาน , หมู่ที่ 10 บ้านซับตะเคียน และหมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนาสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง และ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่้ หมู่ที่ 2 บ้านบุญบันดาล , หมู่ที่ 14 บ้านชลประทาน , หมู่ที่ 10 บ้านซับตะเคียน และหมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนาสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสุรวิทย์ มูลนานัด หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 ส่งมอบภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่าพัฒนา โดยมีนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคลเป็นผู้รับมอบ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสุรวิทย์ มูลนานัด หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 ส่งมอบภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่าพัฒนา โดยมีนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคลเป็นผู้รับมอบ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 10 บ้านน้ำพุใหม่พัฒนา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 10 บ้านน้ำพุใหม่พัฒนา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายบุญเลิศ มหาชน รองประธานสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล นำทีมงานกองช่างสำรวจท่อเมนต์ประปาเพิ่มเติม หมู่ 10 บ้านน้ำพุใหม่พัฒนา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายบุญเลิศ มหาชน รองประธานสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล นำทีมงานกองช่างสำรวจท่อเมนต์ประปาเพิ่มเติม หมู่ 10 บ้านน้ำพุใหม่พัฒนา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท หมู่ที่15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา (กลุ่มคอกวัว-สวนครั่ง , คุ้มยุบใหญ่ , บ้านผู้ใหญ่บ้าน , กลุ่มป่าหิน , บ้านถ้ำเต่าพัฒนา) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท หมู่ที่15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา (กลุ่มคอกวัว-สวนครั่ง , คุ้มยุบใหญ่ , บ้านผู้ใหญ่บ้าน , กลุ่มป่าหิน , บ้านถ้ำเต่าพัฒนา) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล