ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง การช่การช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณี การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.