กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2565 ให้กับประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.