รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562