โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกสายซับตะเคียน หมู่ที่ 10 ถึงคุ้มถ้ำเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางดนัย ทาสันเทียะ หมู่ที่ 5

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านปางอโศก หมู่ที่ 1 ถึงสุดแนวเขตบ้านหนองเครือคต หมู่ที่ 8

โครงซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (ข้างศาลาอเนกประสงค์)

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (บ้านนายบอย)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้มชลประทาน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไร่ผู้การเสริฐ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสามแยกต้นไทรเชื่อมถนนสายมอตาทา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)