ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสามแยกต้นไทรเชื่อมถนนสายมอตาทา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ (งานป้องกันฯ) ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กจ – 2981 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง