จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กจ – 2981 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง