จ้างออกแบบโครงการเปลี่ยนท่อเมนท์ คุ้มป่าสัก หมูที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 87-0331 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กจ – 2981 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง