ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้มชลประทาน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไร่ผู้การเสริฐ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสามแยกต้นไทรเชื่อมถนนสายมอตาทา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านปางอโศก หมู่ที่ 1 ถึงสุดแนวเขตบ้านหนองเครือคต หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกนภาชัยเทพ ถึงซอยนายสายชล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้มบ้านลุงหลอด หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านนายสาทร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกบ้านนายอำนวย (ถนนเลียบทางรถไฟ) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)