จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8709 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กจ – 2981 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8709 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยธ – 8555 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผร 3470 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง – 7632 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ยข 1669 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 – 52 – 0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง