วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 คุ้มโรงกุลี เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 คุ้มโรงกุลี เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน