ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายคู่ขนานทางด่วนพิเศษ บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,645 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,870 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ (งานป้องกันฯ) ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างร่องระบายน้ำหน้าหมู่บ้าน ปรับปรุงขอบและฝาปิดใหม่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านปางอโศก หมู่ที่ 1 ถึงสุดแนวเขตบ้านหนองเครือคต หมู่ที่ 8

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสามแยกต้นไทรเชื่อมถนนสายมอตาทา หมู่ที่ 1

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกนภาชัยเทพ ถึงซอยนายสายชล หมู่ที่ 1

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกบ้านนายอำนวย (ถนนเลียบทางรถไฟ) หมู่ที่ 1