แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 14 ตำบลกลางดง เชื่อมกับบ้านวงศ์เกษตร (วัดวงษ์เกษตร) ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เยี่ยมชม : 0