ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 (บ้านนายน้อย) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสาร้างถนนลาดยางสายซับตะเคียน หมู่ที่ 10 ถึงคุ้มถ้ำเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0