ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล ดำเนินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา)