เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมประธานและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยาและโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ร่วมเปิดโครงการเด็กเล็กสุขภาพฟันดี พัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565