🎉เปิดรับสมัคร “โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)“ ปี 2566🎉

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เกิดจากในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งพบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปริมาณขยะในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1.6% กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยนำแนวคิด “Zero Waste”

✅ สามารถส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 (ส่งผลงาน = สมัคร)

Cr. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม