วันที่ 23 มกราคม 2566 นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และนางสงกรานต์ ประจันตะเสน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และเทศบาลตำบลสีมามงคลตรวจพิจารณาเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้แก่ ผู้ประกอบการ นางปิยนันท์ กลิ่นโต โรงฆ่าสัตว์ไพฑูรย์รุ่งเจริญค้าไก่