นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และนายเสวก ผิวละออ ประธานสภาฯ ออกตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เก็บเศษขยะ กิ่งไม้ หน้าฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่