เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจร้านจำหน่ายอาหารและแนะนำการปฎิบัติตัวของผู้ประกอบอาหาร ครั้งที่ 2