หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปลัด

นางอาทิชา รัตนา

ปลัดเทศบาล

064-6946415

นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

089-801-3882

ผอ

นางโชติกา ต่ออำนาจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

091-8285219

O201

นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์

ผู้อำนวยการกองช่าง

081-977-9296

O103

นางภาราดา ศุภลักษณ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

082-363-6922

สาสุข3

นางสาวพรทิภา พยมพฤกษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

094-295-2626

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา

089-801-3882