หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคล

นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์

รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

089-801-3882

O301

นายภูวนนท์ ถาวรชูฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-977-0773

O201

นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์

ผู้อำนวยการกองช่าง

081-977-9296

O103

นางภาราดา ศุภลักษณ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

082-363-6922

สาสุข3

นางสาวพรทิภา พยมพฤกษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

094-295-2626

O301

นายภูวนนท์ ถาวรชูฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

081-977-0773