ภารกิจด้านการบริหารหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคล

1.  รับมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการภายในหน่วยงานของเทศบาล
3.  วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบาลบัญญัติเทศบาล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

อัตรว่าง

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล

วุฒินันท์

นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล

089-8013882

สมชาติ

พ.จ.อ.สมชาติ ด้ายรินรัมย์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

093-5184558

อัญชลี

นางอัญชลี จันต๊ะเรือง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 

084-6592856

วุฒินันท์

นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

089-8013882

พรทิภา

น.ส.พรธิภา พยมพฤกษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขฯ

084-9725563

วุฒินันท์

นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

089-8013882