ภารกิจด้านการบริหารหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคล

1.  รับมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการภายในหน่วยงานของเทศบาล
3.  วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบาลบัญญัติเทศบาล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

เสวก

นายเสวก ผิวละออ

ประธานสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

เสวก

นายเสวก ผิวละออ

ประธานสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

บุญเลิศ

นายบุญเลิศ มหาชน

รองประธานสภาเทศบาล

บุญเลิศ

นายบุญเลิศ มหาชน

รองประธานสภาเทศบาล

สาธิต

นายสาธิต พงษ์เดชา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

บุญเลิศ

นายบุญเลิศ มหาชน

รองประธานสภาเทศบาล

บุญเลิศ

นายบุญเลิศ มหาชน

รองประธานสภาเทศบาล