หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคล

นายเอกฤทธิ์​ จันทมาศ​

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

นายภูวนนท์ ถาวรชูฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางภาราดา ศุภลักษณ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

น.ส.พรทิภา พยมพฤกษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นายภูวนนท์ ถาวรชูฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา