หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
งานตรวจสอบด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบการทําประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง พัสดุ งานตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ งานตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรอง ราชการ งานตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท งานติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหา ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

พนักงานเทศบาลหน่วยตรวจสอบภายใน

นางภัสส์ธนภักษ์ เกิดลําเจียก

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ