สำนักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานนิติการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานกิจการสภา งานเลือกตั้ง งานพัฒนาชุมชน งานรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมทั้งงานทีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งการกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย 10 งาน คือ
ฝ่ายอํานวยการ ประกอบด้วย
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ติดต่อ และอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานประสานเกี่ยวกับการประชุมนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญทางราชการ งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ งานรักษาความสะอาด งานจัดทําคําสัง และประกาศ งานสวัสดิการต่างๆ งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน งานรวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนงานของกอง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและการรายงาน งานประชาสัมพันธ์ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการวางแผน และการประเมินผล ตามแผนทุกระดับ จัดเตรียมเอกสารทีใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจําปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานความเหมาะสมของโครงการหน่วยงานหรือองค์กรทีเกียวข้อง งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดําเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ งานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ( ถ้ามี )
งานการเจ้าหน้าที มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหน่งและอัตรากําลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา และดูงาน การลาศึกษาต่อ และการขอรับทุนการศึกษา ฯลฯ งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเพิ่มค่าจ้างการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งานการลาพักผ่อนประจําปีและการลาอื่น ๆ งานอื่นที่เกียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนิติการ มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี้ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับและ คําสังที่เกี่ยวข้อง งานจัดทํานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพี่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล งานฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน หรือผู้สูงอายุ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน/ชุมชน งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ทีพึง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานให้คําปรึกษาแนะนําในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ งานอื่นทีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝายปกครอง ประกอบด้วย
งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานอื่นหรือที่เกี่ยวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย
งานเลือกตั้ง มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี้ งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิ่น งานเลือกตั้งทั่วไป งานทําสารสนเทศการเลือกตั้ง เช่น ฐานข้อมูลการเลือกตั้ง งานจัดการมีส่วนร่วม เช่น จัดทําประชามติ รับฟังความคิดเห็นต่างๆ งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง
งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานสารบรรณของสภาเทศบาล งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทําคุณประโยชน์ แก่สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาเทศบาล งานแจ้งมติการประชุมสภาเทศบาล งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ประกอบด้วย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี้ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการ ด้านกฎหมาย และระเบียบเกี้ยวกับการป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯ งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดําเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นทีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานรักษาความสงบ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมันคงแห่งชาติ งานประสานงานกับจังหวัดอําเภอและผู้นําชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี้ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับประชาชน หรือสถานประกอบการ จัดทําแผนอพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานหรือสถานประกอบการ งานอื่นทีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ศึกษาดูงานสถานที่ต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการอย่างเต็มศักยภาพ

งานบรรเทาสาธารณภัย

ให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย ทั้งอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ในเขตพื้นที่ ให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด รวมถึงการเยียวยาช่วยเหลือในการซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์

การดำเนินงานประชุมสภาเทศบาลตามวาระ

รับผิดชอบการดำเนินงานประชุมสภาเทศบาลตามวาระที่กำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล การพิจารณาเทศบัญญัติต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ฝ่ายสภาฯเพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล

นางภาราดา ศุภลักษณ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางบังอร รุนดารัตน์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสุนิสา วันดี

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

น.ส.ละมุล วาทสิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายอิทธิกร สอพันคำ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

น.ส.จีราพร อันอาษา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสิทธิพล ขันติโก

นิติกร

นายสุรัตน์ เพชรภา

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย

นายภูริพัฒน์ บำรุงกูล

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.จันทร์จิรา ปั้นเคลือบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

น.ส.กานต์พิชชา พึ่งสมศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายประสาร ศรีคร้าม

พนักงานขับรถยนต์

นายกฤษณะ สมวงษ์

พนักงานขับรถยนต์

นายภคธรสร จิตร์หนัก

คนงานทั่วไป

นางนฤมล ศรีคร้าม

คนงานทั่วไป

น.ส.วรัญดา พัฒนเดชนาม

คนงานทั่วไป

นายบุญเชิด ศรีชาติ

พนักงานดับเพลิง

นายกิตติศักดิ์ อารีชม

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายฉอ้อน อภัยศิลา

พนักงานดับเพลิง

นายสุพจน์ ภูมะลัง

พนักงานวิทยุ

นายอุดร จันทร์อ่อน

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายสัมฤทธิ์ ศรีชาติ

พนักงานดับเพลิง

นายพุทธิการณ์ จิตอามาตย์

พนักงานดับเพลิง

นายวสุ สุชีเพ็ชร

พนักงานวิทยุ

นายวุฒิพงษ์ แสนพันศิลป์

พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ