สวนป่ากลางดง

สวนป่ากลางดง  ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสีมามงคล

ประวัติของสวนป่าแห่งนี้

ในปีพุทธศักราช 2495  กรมป่าไม้  โดยกองบำรุง  ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่และจัดทำเป็นโครงการปลูกสร้างสวนป่าขึ้น  ระยะแรก  ได้ทำการทดลองปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ  ทั้ง ประดู่ มะค่า  เต็ง  รัง  รวมถึงไม้สัก

         ในปีพุทธศักราช 2497 กรมป่าไม้โดยกองบํารุงได้จัดทําโครงการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงพญาเย็น ท้องทีตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

         ปัจจุบันมีการจัดตังเป็นทีทําการ มีเจ้าหน้าทีคอยดูแลรักษาพันธุ์ไม้ในเขตของสวนป่า อีกทังเพืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ทีสนใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทังจากหน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ นักศึกษา เยาวชน ซึงสามารถเข้ามาติดต่อ เสนอเป็นโครงการต่างๆ ทางสวนป่าก็จะอํานวยความสะดวกให้ อาทิ โครงการปลูกป่าทดแทน โครงการแจก กล้าไม้ฟรีให้กับประชาชน หรือหน่วยงานทีสนใจ ซึงทางสวนป่าได้มีการเพาะเลียงกล้าไม้ไว้หลายชนิด สิงต่างๆเหล่านี จะนําไปสู่การสร้างจิตสํานึก และร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที สวนป่ากลางดง โทร. 098-5033401