ภารกิจด้านนิติบัญญติ

สมาชิกสภาเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของเทศบาล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา เทศบาล
(5) รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรี ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาอเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาเทศบาล มีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเทศบาลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาเทศบาลมีอำนาจในการเลือกปลัดเทศบาลหรือสมาชิกเทศบาลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาล

เสวก

นายเสวก ผิวละออ

ประธานสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

089-2163730

บุญเลิศ

นายบุญเลิศ มหาชน

รองประธานสภาเทศบาล

089-8482585

สาธิต

นายสาธิต พงษ์เดชา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

088-1015372

กิตติชัย

นายกิตติชัย ไทยพุทรา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

061-4916465

วิจิตร

นายวิจิตร บุญชำนาญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

080-1658078

ระธีกรณ์

นายระธีกรณ์ สามคุ้มทิม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

085-3087374

ชาตรี

นายชาตรี ขาวประพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

099-9601912

สมพงษ์

นายสมพงษ์ บุญชาลี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

086-8715689

อมร

นางอมร คำเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

087-8224767

สวาส

นางสวาส จงใจกลาง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

083-9638926

สมชาย

นายสมชาย ศรีนาก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

087-8714453

ประภาส

นายประภาส อ่ำพันธ์ุ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

081-9679707