นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล โดยกรมป่าไม้ได้จัดตั้งขึ้นนับแต่ปีพุทธศักราช 2499 เป็นหน่วยทดลอง และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงครั่ง เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงครั่งให้กับเกษตรกร ในตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาจึงได้พัฒนาให้มีกิจกรรมด้านการวิจัย ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยตั้งเป็นศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันได้มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมวิชาการเพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนและเยาวชนที่ให้ความสนใจ จัดการฝึกอบรมอาชีพการป่าไม้อย่างยั่งยืน  เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้   ทั้งการใช้ประโยชน์ของป่า  จักทำแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงครั่ง แจกจ่ายพันธุ์ครั่งให้กับเกษตรกร  การวิจัยด้านสีธรรมชาติ งานวิจัยด้านสมุนไพร การวิจัยพืชให้กลิ่นหอม   รวมทั้งการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ของป่าโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เช่น  การดูแลและอนุบาลกล้วยไม้ป่าของกลาง เป็นต้น


นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ    ดังกล่าวแล้ว ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัย ยังให้บริการงานลูกเสือและเยาวชน  ตั้งเป็นชื่อค่ายจามจุรี   จัดทำเป็นฐานเรียนรู้ทั้งด้านผจญภัย วิชาการดำรงชีพในป่า โดยสอดแทรกกิจกรรมความรู้ด้านการอนุรักษ์ การป้องกันรักษาป่า   เพื่อปลุกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ต่อไป