ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟางแห่งชาติและสถานีวิจัยพืชไร่

รู้จักกันในชือทัวไปว่าไร่สุวรรณ ตังอยู่ทีหมู่บ้านปางอโศก ต.กลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็นไร่ธนฟาร์ม ของ ฯพณฯ จอมพลสฤกษดิ ธนะรัชต์

ในปี พุทธศักราช 2508 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบจากกรมธนารักษ์ เพือใช้เป็นสถานีฝึกนิสิตคณะคณะกสิกรรมและสัตวบาล โดยตังชือว่า สถานีฝึกนิสิตเกษตร สุวรรณวาจกกสิกิจหรือไร่สุวรรณ เพือเป็นเกียรติแก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พุทธศักราช 2509 Inter-Asian Corn Program ได้ย้ายมาดําเนินการในประเทศไทย จึงได้ตังศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติขึนทีไร่สุวรรณ โดยความร่วมมือ ของมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์กรมกสิกรรม (กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน)

 
 
 

ภายในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ ให้บริการงานวิจัยเกียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชไร่เศรษฐกิจครบวงจร ให้บริการงาน วิจัยแก่นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาด้านพืชไร่ เปิดบริการเป็นสถานทีฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษา บริการงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม จัดนิทรรศการให้แก่ผู้สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์เพือบริการให้แก่ เกษตรกร และผู้ทีสนใจโดยทัวไป และยังมีบริการห้องพักสําหรับผู้ทีเข้ามาศึกษาดูงาน

สําหรับข้าวโพดไร่สุวรรณทีใครๆ ต่างพากันซือเป็นของฝากเวลาผ่านปากช่อง เป็นพันธุ์เฉพาะทีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คิดค้นขึนมา โดยมีสัญญากับเกษตรให้นําเมล็ด ข้าวโพดไปปลูกและส่งผลผลิตกลับมายังไร่สุวรรณ สินค้า: สินค้าข้าวโพดจะมีทังข้าวโพดต้มและนํานมข้าวโพด ผลิตภัณฑ์แปรรูปและของทานเล่นอืนๆก็มีเหมือนศูนย์ของฝากรายทางทั่วไป

Facebook : ร้านข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ เวลาเปิดบริการ : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 น.-18.00 น เบอร์โทรศัพท์ : 0801-158-8680 สถานทีตัง : ถนนมิตรภาพฝังขาเข้า กทม. – กม.ที 48 (หากขับรถยนต์ผ่านฟาร์มโชคชัยมา 4.5 กม.จะเห็นข้าวโพดยักษ์ ตังเด่นเป็นสง่าด้านหน้าทางเข้า)