ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) ได้จัดกิจกรรม หนูน้อยรักการอ่าน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม อ่าน/เล่านิทาน ให้บุตรหลานฟัง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น ให้กับเด็ก ส่งเสริมนิสัยให้เด็กรักการอ่าน พัฒนาทักษะการพูด การฟัง กล้าแสดงออก เปิดโอกาสให้เด็ ได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฎิบัติให้ทำได้คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง หนังสือนิทานมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกฝังความดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความละเอียดอ่อนข้างในจิตใจ ซึ่งเป็นการเลียนแบบที่ดีให้กับเด็ก