ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยา จัดการเรียนรู้แบบ On Hand โดยให้ใบงาน แบบฝึกหัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย


Leave a Comment

Your email address will not be published.