ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) จัดกิจกรรมการ์ดบอกรักคุณพ่อ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็กนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักเคารพต่อคุณพ่อผู้มีพระคุณ ด้วยการแสดงความรัก ด้วยการมอบการ์ดบอกรักคุณพ่อ เด็กนักเรียน สามารถสร้างสรรค์ ผลงาน/ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น ให้กับเด็ก และทุกคนในครอบครัว