ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยา ประเมินพัฒนาการเด็ก และทดสอบพัฒนาการตามแบบคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย อย่างเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้ปกครองรับทราบ รับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564

Leave a Comment

Your email address will not be published.