วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่  ควรคู่การท่องเที่ยว”

ยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว