วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุนันท์ สำเรียนรัมย์ ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ บริษัทฯ เป็นผู้แทนสนับสนุนทุน ให้กับเด็กนักเรียน หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก หมู่ที่ 2 บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 9 บ้านเขาพระ หมูที่ 14 บ้านชลประทาน รวมทั้งหมด 50 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท พร้อมนี้ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีการมอบทุนด้วย