รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้จัดส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าวเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดังนี้

เอกสารที่สแกน
il 2563

Leave a Comment

Your email address will not be published.