รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566  เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ให้กับเครือข่ายสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา

✅ สามารถส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 (ส่งผลงาน = สมัคร)

Cr. Rukkroo.com