มอหลักหิน

มอหลักหิน รัชกาลที 5 ทีตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จฯ หลังการสร้างทางรถไฟจากมวกเหล็ก ถึงปากช่อง ในปี พ.ศ.2441

ความเป็นมา
– วันที่ 9 มีนาคม 2434 เริ่มสร้างทางรถไฟสาย กรุงเทพ – นครราชสีมา ทางรถไฟขนาดกว้าง 1.435 เมตร ตามมาตรฐานยุโรป
– วันที่ 6 สิงหาคม 2439 การก่อสร้างทางรถไฟ ไม่รุดหน้าไปเท่าที่ควร รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้ยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมา กรมรถไฟได้ดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟต่อจากผู้รับเหมาในช่วง อยุธยา – แก่งคอย – ปากช่อง – นครราชสีมา
– วันที่ 1 พฤศจิกายน 2440 เริ่มสร้างทางรถไฟสาย ชุมทางบ้านภาชี – แก่งคอย ระยะทาง 53 กิโลเมตร
– วันที่ 3 มีนาคม 2440 เริ่มสร้างทางรถไฟสาย แก่งคอย – มวกเหล็ก
– วันที่ 25 พฤษภาคม 2441 เริ่มสร้างทางรถไฟสาย มวกเหล็ก – ปากช่อง
– วันที่ 21 ธันวาคม 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ – นครราชสีมา  รวมระยะทางทั้งสิ้น 265 กิโลเมตร

 

เมื่อการก่อสร้างทางรถไฟ ได้ดำเนินมาจนถึง บริเวณสถานีรถไฟกลางดง ช่วงหลัก กม.ที่ 160.03 การสร้างรางรถไฟบริเวณนี้ เป็นป่าดงดิบ มีไข้ป่าชุกชุม ประกอบกับความเชื่อต่างๆ เมื่อผ่านดงพญาไฟ คนงานและวิศวกรต้องสังเวยชีวิตไปมากมาย เมื่อไปตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆ   จึงต้องทำพิธี อัญเชิญตราแผ่นดิน ไปประทับตามต้นไม้ที่จะโค่น และจากปัญหาตรงนี้เอง เมื่อการก่อสร้างทางสายนี้ระหว่างสถานีปางอโศกกับสถานีบันไดม้า  ซึ่งเป็นจุด 2 ด้านมาบรรจบกัน    สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2441 นี้ด้วย  ทางกรมรถไฟจึงได้จัดก่อสร้างศิลาจารึกเป็นอนุสรณ์และจารึกข้อความไว้ดังนี้

“ที่หมายในการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จทอดพระเนตรปลายทางรถไฟทำถึงที่นี้  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  รัตนโกสินทร์ศก  117”

 

ตำแหน่งที่ตั้ง
        มอหลักหิน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ ฟาร์มโชคชัย (ที่ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพนั้นเอง) ท่านสามารถเดินทางเข้าไปดู หรือไหว้ศาลสถานที่นี้ได้ สองทาง คือ เส้นทางที่ หนึ่ง เข้าทางปางอโศก เมื่อขับรถยนต์ ข้ามทางรถไฟ ไป ประมาณ ๕๐ เมตร ท่านจะพบถนนลาดยาง ให้เลี้ยวซ้ายมือไป ระยะ ทางประมาณ ๒ กม. จะมองเห็นป้าย เขียนว่ามอหลักหิน
หรือถ้าท่านขับรถยนต์ผ่านจุดนี้มุ่งหน้าปากช่อง เมื่อเลยปั้มน้ำมัน ปตท.หรือปั้มเจตเดิม ระยะทาง ประมาณ ๒๐๐ เมตร จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไป ทางค่อนข้างแคบ ใกล้ปากทางเข้า มีบ้านอยู่ หนึ่งหลังเลี้ยวซ้ายเข้าไปเป็นถนนคอนกรีตให้สังเกต ด้านขวามือเป็นทุ่งหญ้า ถัดไปเป็น ที่ตั้งฟาร์มโชคชัย เมื่อเข้าไปแล้ว ข้ามทางรถไฟ ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ให้เลี้ยวขวา ไประยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร จะเห็นป้ายมอหลักหินเหนือถนน