ประวัติเทศบาล

เทศบาลตำบลสีมามงคล เดิมเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสีมามงคลและยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลสีมามงคล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดตั้งเป็นเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 โดยตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 7 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้ปรับขนาดเทศบาลเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553   ประกอบกับมติและคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปรับขนาดเทศบาลเป็นเทศบาลขนาดกลาง เป็นต้นมา