ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศ. ณ. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Comment

Your email address will not be published.