นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ร่วมประสานงานขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา มอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลกลางดงจำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 เครื่อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 เครื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลกลางดง

Leave a Comment

Your email address will not be published.