นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า กรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ บริษัท เอกอุทัย จำกัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.1 (ปากช่อง) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการระงับเหตุรำคาญและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.