คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลสีมามงคล

นายวิโรจน์ ศรีสังข์

นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

นางพัชรี ศรีสังข์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

นายฉลวย รอดเพ็งสังคะหะ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

นายจรัล ปรึกษาพรมราช

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

คณะผู้บริหาร

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร ตามกฎหมายได้กำหนดหน้าที่ของนายกเทศมนตรีดังนี้

(1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล

(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น