คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสีมามงคล

นายวิโรจน์ ศรีสังข์

นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

081-790-6262

รองฤทธิ์1

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

081-780-9971

พัชรี

นางพัชรี ศรีสังข์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

081-967-7389

ญาตจรัล

นางวิไลพร จารุอารยนันท์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

089-068-8106

นางนงเยาว์ บุบผาพัง

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

066-141-4294

คณะผู้บริหาร

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร ตามกฎหมายได้กำหนดหน้าที่ของนายกเทศมนตรีดังนี้
(1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น