คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสีมามงคล

นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

วิโรจน์ ศรีสังข์

เป็นคน ต.กลางดง อ.ปากช่อง โดยกำเนิด 

ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารฯ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เข้าสู่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร อบต.กลางดง เมื่อคราวเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2542

และดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล จนถึงปัจจุบัน

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

นางพัชรี ศรีสังข์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

นายฉลวย รอดเพ็งสังคะหะ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

นายจรัล ปรึกษาพรมราช

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

คณะผู้บริหาร

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร ตามกฎหมายได้กำหนดหน้าที่ของนายกเทศมนตรีดังนี้
(1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น