ภารกิจด้านการบริหาร

1.  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ เทศบาล
3.  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

วิโรจน์

นายวิโรจน์ ศรีสังข์

นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

081-7906262

รองฤทธิ์

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์

รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสีมามงคล

081-7809971

พัชรี

นางพัชรี ศรีสังข์

รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสีมามงคล

081-9677389

ญาตจรัล

นางวิไลพร จารุอารยนันท์

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

089-0688166

น.ส.นงเยาว์ บุบผาพัง

เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

066-1414294