เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันฯ และกองช่าง ขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อเป็นการระบายน้ำที่ไหลจากถนนให้ลงร่องน้ำ