🎉โครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล🎉

กำหนดการโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของ กิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกไข่แลกของ และกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3 RS

🟡 วันที่ 19 มกราคม 2566

🟣 ติดต่อสอบถาม 044-361444