กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอปากช่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง ออกตรวจพนักงานโรงงาน บริษัท ไทย ซีสเทค เคียววา จำกัด เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.