ภารกิจหน้าที่กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ ควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าทีอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน คือ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานด้านสุขาภิบาลโรงงาน งานควบคุมแก้ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานสุขาภิบาลอาหารและนํ้า
งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานเก็บรวบรวมขยะและมูลฝอย งานกวาดล้างทําความสะอาด งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานด้านสุขศึกษา งานโภชนาการ งานอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขภาพจิต งานอนามัยโรงเรียน งานผู้สูงอายุ งานทันตสาธารณสุข งานคุ้มครองผู้บริโภค
งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค งานงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันสารเสพติด งานป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ จัดทําและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก งานจัดทําคําสังและประกาศของกองงาน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน และคําร้องต่าง ๆ งานสวัสดิการต่างๆและการลาทุกประเภท งานการเงินและจัดทําฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองงาน งานบริการพัสดุ จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินภายในกองงาน งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ

อัตรว่าง

ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขฯ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

พรทิภา

น.ส.พรธิภา พยมพฤกษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

084-9725563

สาวิณี

น.ส.สาวิณี วงศ์ษาสิงห์

นักวิชาการสาธารณสุข

อัตรว่าง

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

พรพิมล

น.ส.พรพิมล รัตนวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปวริศ

นายปรวิศ วงษ์อุดม

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

มานพ

นายมานพ เทียมจันทึก

พนักงานขับรถขยะ

ลำเพย

นายลำเพย พูลสวัสดิ์

พนักงานขับรถขยะ

สมชาย

นายสมชาย พิมพ์แก้ว

คนงานประจำรถขยะ

สังคม

นายสังคม มหาชน

คนงานประจำรถขยะ

กิตติ

นายกิตติ สุขเกษม

คนงานประจำรถขยะ

IMG_6297

นายจำปี อุทกัง

คนงานประจำรถขยะ