กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ ควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าทีอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน คือ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานด้านสุขาภิบาลโรงงาน งานควบคุมแก้ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานสุขาภิบาลอาหารและนํ้า
งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานเก็บรวบรวมขยะและมูลฝอย งานกวาดล้างทําความสะอาด งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานด้านสุขศึกษา งานโภชนาการ งานอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขภาพจิต งานอนามัยโรงเรียน งานผู้สูงอายุ งานทันตสาธารณสุข งานคุ้มครองผู้บริโภค
งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค งานงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันสารเสพติด งานป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ จัดทําและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก งานจัดทําคําสังและประกาศของกองงาน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน และคําร้องต่าง ๆ งานสวัสดิการต่างๆและการลาทุกประเภท งานการเงินและจัดทําฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองงาน งานบริการพัสดุ จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินภายในกองงาน งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล อาทิเช่น การจัดการฟาร์มในพื้นที่ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการจัดการฟาร์ม การดูแลด้านอากาศ กลิ่น เสียง ของผู้ประกอบการและประชาชน ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อส่วนรวม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

บริหารจัดการงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล สำหรับประชาชนในพื้นที่ด้านการอบรมให้ความรู้ การเสริมสร้างสุขภาพ ตลอดจนการรักษา ให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรง 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.พรทิภา พยมพฤกษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

น.ส.อำไพ สำราญสุข

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

1

น.ส.ปลายฟ้า รักษะประโคน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายปวริศ วงษ์อุดม

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายลำเพย พูลสวัสดิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายสมชาย พิมพ์แก้ว

คนงานประจำรถขยะ

นายสังคม มหาชน

คนงานทั่วไป

นายกิตติ สุขเกษม

คนงานประจำรถขยะ