ภารกิจหน้าที่กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เช่น การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ และงานสาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมและการก่อสร้างและซ่อมบํารุง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 งาน คือ
ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย
งานวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ ออกแบบคํานวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายงานวิศวกรรม
งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบํารุง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อ และอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานประสานเกี่ยวกับการประชุมกองช่างงานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญทางราชการ งานรักษาความสะอาด งานจัดทําคําสั่ง และประกาศ งานสวัสดิการต่างๆ งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอํานายความสะดวกแก่ประชาชน งานรวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนงานของกอง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและการรายงาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
วุฒินันท์

นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน     ผู้อำนวยการกองช่าง

089-8013882

อัตรว่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

อัตรว่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อัตรว่าง

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

อัตรว่าง

นักจัดการงานช่าง

นักจัดการงานช่าง

อัตรว่าง

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

อัตรว่าง

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

กชกร

น.ส.กชกร ฝ่ายอุประ

เจ้าพนักงานธุรการ

เอกลักษณ์

นายเอกลักษณ์ รุณเจริญ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

สมปอง

นายพิชาติ บุญเรือง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

จรูญ

นายจรูญ กล้าหาญ

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

เพลิน

นายเพลิน ฉัตรเท

คนงานทั่วไป

อัตรว่าง

นายสมปอง แย้มเมือง

คนงานทั่วไป