กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เช่น การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ และงานสาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมและการก่อสร้างและซ่อมบํารุง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 งาน คือ
ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย
งานวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ ออกแบบคํานวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายงานวิศวกรรม
งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบํารุง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อ และอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานประสานเกี่ยวกับการประชุมกองช่างงานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญทางราชการ งานรักษาความสะอาด งานจัดทําคําสั่ง และประกาศ งานสวัสดิการต่างๆ งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอํานายความสะดวกแก่ประชาชน งานรวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนงานของกอง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและการรายงาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

งานของเรา

สำรวจ ออกแบบและจัดทำโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบำรุงซ่อมแซมการสาธารณูปโภค และจัดทำทะเบียน ผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสีมามงคล

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองช่าง

นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์

ผู้อำนวยการกองช่าง

น.ส.กชกร ฝ่ายอุประ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ภัทราวดี สงพะเนาว์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเอกลักษณ์ รุนเจริญ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายพิชาติ บุญเรือง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจรูญ กล้าหาร

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายเพลิน ฉัตรเท

คนงานทั่วไป

นายสวัสดิ์ ดาวสูงเนิน

คนงานทั่วไป

นายสมปอง แย้มเมือง

คนงานทั่วไป