กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ งานพัสดุและทรัพย์สินและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 งาน คือ
ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญจ่าย งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกียวข้องทุกประเภท งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี และรายงานอื่นๆ งานอื่่นที่เกี่ยวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย
งานผลประโยชน์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี่ งานจัดทําประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชําระภาษี งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี งานรับคําร้องหรือคําข้อต่างๆของผู้เสียภาษี งานตรวจสอบและประเมินภาษีเพื่อนําเสนอพนักงานเจ้าหน้าที งานแจ้งผลการประเมินภาษี งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี ( ผ.ท.5 ) งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและการนําส่งเงินประจําวัน งานจัดทําทะเบียนเงินรายรับ งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานทะเบียนทรัพย์และแผนที่ภาษี งานอื่นทีเกียวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย
งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี้งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบํารุงรักษา งานการจัดทําทะเบียนวัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานควบคุมและจําหน่ายพัสดุ งานการเช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ งานอื่นที่เกียวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

รับชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี

เป็นภาษีที่ เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี

บริการจดทะเบียนพาณิชย์

อยากเป็นเจ้าของกิจการ อยากจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง มีหลายธุรกิจที่เปิดตัวมาโดยที่ไม่รู้ว่าต้องจดทะเบียนการค้าก่อน เมื่อเราเริ่มกิจการและมุ่งหวังให้ธุรกิจของเรายั่งยืนในระยะยาวแล้ว จะให้ดีก็ควรรู้ข้อกฏหมายควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น 

สาระสำคัญ... พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองคลัง

นายภูวนนท์ ถาวรชูฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอัญชลี จันต๊ะเรือง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

น.ส.ศรัณภัสร์ ฤทธิโชติ

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.ศิริลักษณ์ สืบเมืองซ้าย

นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

น.ส.จรีภรณ์ ชื่นอารมณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.ศิริกรณ์ ยานต์สุวรรณ

พนักงานจ้างเหมา