ภารกิจหน้าที่กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ งานพัสดุและทรัพย์สินและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 งาน คือ
ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญจ่าย งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกียวข้องทุกประเภท งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี และรายงานอื่นๆ งานอื่่นที่เกี่ยวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย
งานผลประโยชน์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี่ งานจัดทําประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชําระภาษี งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี งานรับคําร้องหรือคําข้อต่างๆของผู้เสียภาษี งานตรวจสอบและประเมินภาษีเพื่อนําเสนอพนักงานเจ้าหน้าที งานแจ้งผลการประเมินภาษี งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี ( ผ.ท.5 ) งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและการนําส่งเงินประจําวัน งานจัดทําทะเบียนเงินรายรับ งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานทะเบียนทรัพย์และแผนที่ภาษี งานอื่นทีเกียวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย
งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี้งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบํารุงรักษา งานการจัดทําทะเบียนวัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานควบคุมและจําหน่ายพัสดุ งานการเช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ งานอื่นที่เกียวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย

อัตรว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

อัญชลี

นางอัญชลี จันต๊ะเรือง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 

084-6592856

ศิริลักษณ์

น.ส.ศิริลักษณ์ สืบเมืองซ้าย

นักวิชาการพัสดุ

อัตรว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตรว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

จรีภรณ์

น.ส.จรีภรณ์ ชื่นอารมณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ศิริกรณ์

น.ส.ศิริกรณ์ ยานสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ