กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ งานพัสดุและทรัพย์สินและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 งาน คือ
ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญจ่าย งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกียวข้องทุกประเภท งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี และรายงานอื่นๆ งานอื่่นที่เกี่ยวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย
งานผลประโยชน์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี่ งานจัดทําประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชําระภาษี งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี งานรับคําร้องหรือคําข้อต่างๆของผู้เสียภาษี งานตรวจสอบและประเมินภาษีเพื่อนําเสนอพนักงานเจ้าหน้าที งานแจ้งผลการประเมินภาษี งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี ( ผ.ท.5 ) งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและการนําส่งเงินประจําวัน งานจัดทําทะเบียนเงินรายรับ งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานทะเบียนทรัพย์และแผนที่ภาษี งานอื่นทีเกียวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย
งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี้งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบํารุงรักษา งานการจัดทําทะเบียนวัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานควบคุมและจําหน่ายพัสดุ งานการเช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ งานอื่นที่เกียวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

รับชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี

เป็นภาษีที่ เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี

บริการจดทะเบียนพาณิชย์

อยากเป็นเจ้าของกิจการ อยากจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง มีหลายธุรกิจที่เปิดตัวมาโดยที่ไม่รู้ว่าต้องจดทะเบียนการค้าก่อน เมื่อเราเริ่มกิจการและมุ่งหวังให้ธุรกิจของเรายั่งยืนในระยะยาวแล้ว จะให้ดีก็ควรรู้ข้อกฏหมายควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น 

สาระสำคัญ... พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองคลัง

นางอัญชลี จันต๊ะเรือง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

น.ส.ศิริลักษณ์ สืบเมืองซ้าย

นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

นางสาวปทิตตา ภิรมย์ไทย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.จรีภรณ์ ชื่นอารมณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.ศิริกรณ์ ยานต์สุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ