กองการศึกษา

กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศึกษาในระบบโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ
ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
งานการศึกษาและปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี จัดทําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา จัดทําสารสนเทศด้านการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน งานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพือส่งเสริมการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานงานกับศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชน และผู้ได้รับอนุญาต ให้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป
งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานกําหนดแผนและจัดทําการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬา จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ การดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา กําหนดแผนปฏิบัติงานเกี้ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา การดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมและส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

จัดการศึกษาระดับปฐมวัย

จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยในระดับอายุ 2 -3 ปี ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปัจจุบันเทศบาลตำบลสีมามงคล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบทาโกรวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์

งานด้านกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริม สนับสนุน จัดการแข่งขันกีฬาในเขตพื้นที่ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่และใกล้เคียงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยในแต่ละปีมีนักกีฬาทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทางด้านพระพุทธสาสนา งานประเพณีประจำปีของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีด้วยอีกทางหนึ่ง

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองการศึกษา

นายภูวนนท์ ถาวรชูฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอัญชลี จันต๊ะเรือง

หัวหน้าฝ่าบบริหารงานคลังรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

น.ส.กฤษนวไล ไชยวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐภาค เอ่าเจริญ 

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

น.ส.ภัสสร วิลาวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.รทสุดา ยลทัศน์ธารา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ประทุม เสือสูงเนิน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิมใจ สุ่มมาตย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีทักษะ

นางกชพร ทิพย์ขันธ์

คนงานทั่วไป

นางอนงค์ พับกรุง

นักการภารโรง