ภารกิจหน้าที่กองการศึกษา

กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศึกษาในระบบโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ

ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
งานการศึกษาและปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี จัดทําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา จัดทําสารสนเทศด้านการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน งานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพือส่งเสริมการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานงานกับศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชน และผู้ได้รับอนุญาต ให้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป
งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานกําหนดแผนและจัดทําการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬา จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ การดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา กําหนดแผนปฏิบัติงานเกี้ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา การดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมและส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วุฒินันท์

นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน     ผู้อำนวยการกองการศึกษา

089-8013882

อัตรว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

กฤษณวไล

น.ส.กฤษนวไล ไชยวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

ณัฐภาค

นายณัฐภาค เอ่าเจริญ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ปลายฟ้า

น.ส.ปลายฟ้า รักษะประโคน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รทสุดา

น.ส.รทสุดา ยลทัศน์ธารา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

IMG_6301

น.ส.พิมใจ สุ่มมาตย์

ผู้ดูแลเด็ก

ปรัชนันท์

นายปรัชนันท์ ไกรชาว

พนักงานขับรถยนต์

วันเพ็ญ

น.ส.วันเพ็ญ เธียรวศิน

ผู้ดูแลเด็ก

อนงค์

นางอนงค์ ทัพกรุง

คนงานทั่วไป

กชพร

นางกชพร ทิพย์ขันธ์

คนงานทั่วไป