กองการศึกษา

กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศึกษาในระบบโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ
ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
งานการศึกษาและปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี จัดทําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา จัดทําสารสนเทศด้านการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน งานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพือส่งเสริมการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานงานกับศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชน และผู้ได้รับอนุญาต ให้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป
งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานกําหนดแผนและจัดทําการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬา จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ การดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา กําหนดแผนปฏิบัติงานเกี้ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา การดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมและส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

จัดการศึกษาระดับปฐมวัย

จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยในระดับอายุ 2 -3 ปี ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปัจจุบันเทศบาลตำบลสีมามงคล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบทาโกรวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์

งานด้านกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริม สนับสนุน จัดการแข่งขันกีฬาในเขตพื้นที่ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่และใกล้เคียงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยในแต่ละปีมีนักกีฬาทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทางด้านพระพุทธสาสนา งานประเพณีประจำปีของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีด้วยอีกทางหนึ่ง

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองการศึกษา

นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางบังอร รุนดารัตน์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

น.ส.กฤษนวไล ไชยวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐภาค เอ่าเจริญ 

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

น.ส.ภัสสร วิลาวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.รทสุดา ยลทัศน์ธารา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิมใจ สุ่มมาตย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีทักษะ

นางกชพร ทิพย์ขันธ์

คนงานทั่วไป

นางอนงค์ พับกรุง

นักการภารโรง