ภารกิจหน้าที่กองการศึกษา

กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศึกษาในระบบโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ

ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
งานการศึกษาและปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี จัดทําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา จัดทําสารสนเทศด้านการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน งานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพือส่งเสริมการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานงานกับศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชน และผู้ได้รับอนุญาต ให้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป
งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานกําหนดแผนและจัดทําการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬา จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ การดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา กําหนดแผนปฏิบัติงานเกี้ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา การดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมและส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วุฒินันท์

นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน     ผู้อำนวยการกองการศึกษา

089-8013882

อัตรว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

กฤษณวไล

น.ส.กฤษนวไล ไชยวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

ณัฐภาค

นายณัฐภาค เอ่าเจริญ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ปลายฟ้า

น.ส.ปลายฟ้า รักษะประโคน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รทสุดา

น.ส.รทสุดา ยลทัศน์ธารา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

อัตรว่าง

น.ส.พิมใจ สุ่มมาตย์

ผู้ดูแลเด็ก

ปรัชนันท์

นายปรัชนันท์ ไกรชาว

พนักงานขับรถยนต์

วันเพ็ญ

น.ส.วันเพ็ญ เธียรวศิน

ผู้ดูแลเด็ก

อนงค์

นางอนงค์ ทัพกรุง

คนงานทั่วไป

กชพร

นางกชพร ทิพย์ขันธ์

คนงานทั่วไป