จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 7632 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ – เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตราจการณ์ (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ผร ? 3470 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการงซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ซอย 5 คุ้มโรงกุลี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการงซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. เสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคชัย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยบ้านสวน ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยบ้านสวน ซอย 3 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายสายชล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติก ซอยบ้านสวน ซอย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง