จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น คุ้มป่าเสียด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

จ้างจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว – สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

จ้างก่อสร้างเสารับ-ส่งสัญญาณ แบบ Tower ชนิด Self Support โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

จ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0