ตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอด และเด็กแรกเกิด

วันที่ 18 ก.พ. 63 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอด และเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล   ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

ตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 62 เทศบาลตำบลสีมามงคลร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล ผู้เยี่ยมชม : 7

Read more

ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด

วันที่ 15 ต.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคลร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ นำโดยนางพัชรี ศรีสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ,นายเสวก ผิวละออ ประธานสภาเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ตามโครงการห่วงใยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563   ผู้เยี่ยมชม :

Read more

โครงการวัยรุ่นสีมามงคล จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน

วันที่ 5-6 ก.ย. 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง จัดโครงการวัยรุ่นสีมามงคล จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิต วิธีการจัดการความเครียดหรือซึมเศร้าในวัยรุ่น และจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการภาวะเครียด โดยมีนายเอกฤทธิ์ จันทมาศ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาและห้องประชุมโรงเรียนเบทาโกรวิทยา   ผู้เยี่ยมชม

Read more

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 27 และ 30 ส.ค. 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลช่องปากและฟัน แนะนำและสาธิตการแปลงฟันที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง และมีนายวิโรจน์ ศรีสังข์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ผู้เยี่ยมชม : 6

Read more