กองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2563 และโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดทำโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2563 และโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ผู้เยี่ยมชม : 0

ตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอด และเด็กแรกเกิด

วันที่ 18 ก.พ. 63 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอด และเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล   ผู้เยี่ยมชม : 0

ตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 62 เทศบาลตำบลสีมามงคลร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล ผู้เยี่ยมชม : 7

ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด

วันที่ 15 ต.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคลร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ นำโดยนางพัชรี ศรีสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ,นายเสวก ผิวละออ ประธานสภาเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ตามโครงการห่วงใยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563   ผู้เยี่ยมชม : 4