กองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุน และพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เยี่ยมชม : 0

กองสาธารณสุขฯ พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 4 ก.ค.64 กองสาธารณสุขฯ ออกพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ หมู่ 1 คุ้มป่าสัก หมู่ 15 กลุ่มคอกวัว-สวนครั่ง และหมู่ 8 บ้านหนองเครือคต ผู้เยี่ยมชม : 0

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ ประธานและเลขานุการกองทุนฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรายงานผลการเงินและบัญชีของกองทุนฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการของกองทุนฯ ในไตรมาสที่ 2 – 3 และกลั่นกรองโครงการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติต่อไป ผู้เยี่ยมชม : 0

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง อสม. และสมาชิกสภาเทศบาล ออกติดตามเยี่ยม ให้ความรู้และคำแนะนำกับหญิงหลังคลอด ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กทารก รวมถึงการส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

ผู้เยี่ยมชม : 0