กองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนกลางดง ปุณณวิทยา

ผู้เยี่ยมชม : 0

นายเสวก ผิวละออ ประธานสภาเทศบาล นายระธีกรณ์ สามคุ้มทิม สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กทารก เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็กทารก รวมถึงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ผู้เยี่ยมชม : 0